• Giá trị cốt lõi
 • Minh tuệ
 • Cống hiến
 • Trách nhiệm
 • Trung thực
 • Tình thân

Giá trị cốt lõi

Minh tuệ – Cống hiến – Trách nhiệm – Trung thực – Tình thân, đó là hệ 5 giá trị cốt lõi của Người Viên Minh. Trong bất cứ hoạt động nào, mỗi Người Viên Minh đều thực hành và phát huy những giá trị này, bởi chúng tôi tin rằng, khi những giá trị này được phát huy, chúng tôi đã đóng góp được một điều gì đó dù nhỏ thôi nhưng tốt đẹp cho cộng đồng.

 • Giá trị cốt lõi
 • Minh tuệ
 • Cống hiến
 • Trách nhiệm
 • Trung thực
 • Tình thân

Minh tuệ

Với Viên Minh, Minh Tuệ là không ngừng truy cầu tri thức, không ngừng khám phá và tìm hiểu những tri thức mới, là biết nhân biết quả, là hiểu được sứ mệnh của mình và cống hiến vì sứ mệnh đó.

Viên Minh tin rằng, tâm trí sẽ được khai sáng thông qua sự cống hiến.

 • Giá trị cốt lõi
 • Minh tuệ
 • Cống hiến
 • Trách nhiệm
 • Trung thực
 • Tình thân

Cống hiến

Cống hiến là động lực cơ bản giúp mỗi cá nhân phát triển chính mình đến độ viên mãn, gia tăng ý nghĩa cho cuộc đời. Cống hiến cũng là một phần trong chất xúc tác tạo nên sự thành công của tổ chức và cá nhân. Đối với Viên Minh, khi bạn sẵn sàng cống hiến, là bạn đã gieo hạt cho thành công.

 • Giá trị cốt lõi
 • Minh tuệ
 • Cống hiến
 • Trách nhiệm
 • Trung thực
 • Tình thân

Trách nhiệm

Khi một người có trách nhiệm, họ sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đóng góp công sức của mình một cách ý thức và trung thực. Một người có trách nhiệm cũng biết thế nào là công bằng. Có trách nhiệm đồng nghĩa với có quyền lợi và ngược lại. Bởi vậy, trách nhiệm không chỉ là sự ràng buộc, mà còn là đòn bẩy giúp ta đạt được những điều mình muốn.

 • Giá trị cốt lõi
 • Minh tuệ
 • Cống hiến
 • Trách nhiệm
 • Trung thực
 • Tình thân

Trung thực

Trung Thực là ngay thẳng, thật thà như bản tính bộc trực của những người miền Trung. Trung thực tức đã nói là làm, tức làm gì thì nói nấy. Trung thực là tôn trọng lẽ phải, sự thật và tuân theo những chuẩn mực đạo đức cao nhất.

 • Giá trị cốt lõi
 • Minh tuệ
 • Cống hiến
 • Trách nhiệm
 • Trung thực
 • Tình thân

Tình thân

Tình thân được biểu hiện và gắn kết thông qua trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ, quan tâm, chăm sóc… Tình thân chú trọng đến sự cởi mở và bộc lộ với nhau. Tình thân giúp gia tăng giá trị và chất lượng các mối liên hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên… Tình thân không những tạo nên sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ Viên Minh mà còn là sợi dây kết nối thân thiết giữa Viên Minh với khách hàng, đối tác, cộng đồng.

Giỏ hàng
0243.5668546

Đăng nhập

Chưa có tài khoản?